Prádelny a čistírny Jihlava

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti služeb mezi Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním služeb.
 
Prodávající
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., IČ25513290, se sídlem Rantířovská 13, 586 05  Jihlava, zabývající se zprostředkováním obchodu a služeb v oblasti čištění, praní a úprav oděvů jak dalším prodejcům tak i spotřebitelům.
 
Kupující
Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
Prodejce služeb - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy spotřebitele s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Spotřebitel s IČ bez smluvně upravených vztahů - právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí platnými právními předpisy ČR. Zákon o obchodních korporacích, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 
II.
Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 
III.
Otevírací doba a provozní doba čistírny
 Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR 7:00 – 15:00

IV.
Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto VOP.
 
V.
Objednávání

Kupující dostane službu či zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální službu či zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.


VI.
Platební podmínky  

a) platba hotovostí při vyzvednutí zakázky
b) platba předem bankovním převodem

 
VII.
Dodací podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat společně s řidičem stav zásilky (počet kusů, stav provedení služby, poškození obalů) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@pradelna.ji.cz Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 
VIII.
Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.


IX.
Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 
Obchodní podmínky / Informace pro zákazníky

 • Naše služby jsou prováděny ve smluvních cenách, bezhotovostní platby je nutné uhradit v den jejich splatnosti jenž je uvedena na daňovém dokladu ,hotovostní platby jsou hrazeny při převzetí zakázky.
 • Špatné označení symboly čištění, závady, a poškození, které budou zjištěny před samotným čištěním vám budou odeslány informativní zprávou SMS, nebo e-mailem s požadavkem zda službu provést či nikoliv, nebo zda si přejete opravu konkrétního poškození.
 • U oděvů, kde není možné se řídit vyznačenými symboly pro čištění, nebo dodržet rozporné požadavky pro čištění bude požadován souhlas s čištěním bez záruky.
 • V případě prodlení potvrzujícího souhlasného potvrzení se termín úpravy/opravy zakázky prodlužuje o dobu prodlení, která je úměrná času z prodlení souhlasu a její souvislostí s pracovní dobou čistírny a servisních služeb.
 • Za nevyzvednutí (nepřevzetí) zakázky do 7 dnů V případě reklamace na poskytnuté služby je postupováno dle reklamačního řádu.

Dodací lhůty čištění a praní
Do 12 hodin expres (v den svozu převzetí zakázky nejpozději ve 15.00 hodin)
Do 24 hodin na čistírně 50% přirážka k ceně, u praní 30%
Zvláštní zakázky 3 dny


Upozornění zákazníkům:

 • Pokud jste se již pokoušeli sami vyčistit Váš oděv, upozorněte nás laskavě na tuto skutečnost
 • Nebereme odpovědnost za oděvy bez etiket (symboly k žehlení a čištění)
 • Čistíme na ekologických strojích špičkové kvality
 • Používáme vysoce účinné, zdravotně nezávadné čistící prostředky
 • Oděvy jsou ručně žehleny. Kožené a kožešinové zakázky mají v ceně: čištění, domaštění, provětrání a načesání - ne však dobarvení.
 • Čištění kůží a kožešin provádíme do 15–20 pracovních  dnů dle náročnosti konkrétní zakázky, která je vždy naprosto individuální.
 • Na zakázky kožených oděvů je nutno vypsat prohlášení podepsané zákazníkem, o úpravě věci týkající se nevhodnosti symbolů, bez symbolů, možnost poškození s ohledem na stáří, zabarvení, protržení atd.
 • Za obsah kapes po předání obchodnímu zástupci nebereme odpovědnost, prosíme o včasnou kontrolu!!!
 • Knoflíky a nestandardní doplňky doporučujeme odpárat z důvodu možného poškození při čištění.

 

Obchodní podmínky - Reklamační řád

Článek 1
Všeobecné ustanovení

 1. Vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí platnými právními předpisy ČR.
 2. Čištění nebo praní jsou považovány za úpravu věci, kterou provádí zhotovitel na základě objednávky objednavatele.
 3. Vady zjevné jako jsou takové vady, které lze běžnou (obvyklou) pozornosti objevit (např. díry, rozpárané švy, nadměrně odřené části apod.) Není-li na přejímacím dokladu (potvrzení objednávky) nic uvedeno, má se za to, že na přejímané věci se zjevná závada nevyskytuje.

Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (např. nižší stálobarevnost nebo vyšší srážlivost, než-li je stanoveno v technických normách, nebo než je obvyklé, nevyhovující odolnost knoflíků nebo zdobících prvků v čistícím nebo pracím médiu, které je předepsáno výrobcem formou symbolu ošetření, všitého do výrobku apod.

Článek 2

Odpovědnost za vady úprav

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 2. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být upravena, či nevhodnost pokynů objednavatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil. Vadnosti věci jsou míněny vady zjevné.
 3. Trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na vady věci, nebo nevhodnost pokynů pro úpravu na svých a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření  nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel úpravu provede a to na základě písemně sjednaných podmínek. V tomto případě zhotovitel neodpovídá za vady ani škody, které v důsledku vadné věci nebo nevhodných pokynů vzniknou.

 

Článek 3

Převzetí věci k úpravě
Podmínky úpravy, sjednané dle článku 2odst.3. jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy pouze na objednávku nebo věc uvedenou v těchto podmínkách.

 

Článek 4

Reklamace vad

 1. objednatel uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady formou reklamace. Právo uplatňovat reklamaci má pouze objednatel.
 2. reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
 3. zhotovitel je povinen vydat potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popř. o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě (zpravidla do 30 dnů).
 4. záruční doba je 5 pracovních dní od převzetí. Vady zjevné je nutno reklamovat při převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

Článek 5

Nároky z odpovědnosti za vady
1.    jde-li o vadu odstranitelnou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady a to nejdéle v dohodnuté lhůtě.
2.    Nelze-li vadu odstranit, nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy, nebo na přiměřené snížení ceny úpravy a popřípadě i na náhradu škody dle článku 7.
3.    uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, která z vady vznikla (viz článek7)
Článek 6

Převzetí upravené věci
1.    objednatel je povinen převzít si upravenou věc do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena.
2.    nevyzvedne-li si objednatel upravenou věc ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji převzít, má zhotovitel právo věc prodat.
3.    pokud objednatel ztratí písemné potvrzení o převzetí objednávky, není zhotovitel povinen vyhledat údaj o potvrzení ve své evidenci. V případě, že toto provede, má právo požadovat úhradu nákladů za tuto činnost.
Článek 7

Odpovědnost za škodu
1.    zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou poškozením, ztrátou, nebo zničením věci, kterou převzal od objednatele k provedení úpravy, leda že by ke škodě došlo i jinak, tj. v případě, kdyby ke škodě došlo i tehdy, jestliže by zhotovitel věc nepřevzal.
2.    škodu hradí zhotovitel v penězích. Na základě žádosti objednatele a je-li to možné nebo účelné hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.
3.    Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), to je s přihlédnutím k jejímu opotřebení, stáří a vadám, které posuzuje pojišťovna.  
Článek 8

Závěrečná ustanovení
1.    tento reklamační řád platí pro smluvní provozovny, sběrny - firmy  Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., IČ25513290, se sídlem Rantířovská 13, 586 05  Jihlava Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2014